تست افسردگی بک

تست افسردگی بک

افسردگی حالتی از خلق است که با کاهش حرمت خود، احساس بی کفایتی ، عدم شایستگی و برداشت نامطلوب از خویشتن همراه است. از بین تست ها و پرسشنامه هایی که برای سنجش افسردگی تهیه شده است ، پرسشنامه ی افسردگی بک (BDI) از جمله مناسبترین ابزار ها برای انعکاس حالات افسردگی است.

این پرسشنامه دارای ۲۱ ماده است که علایم جسمانی ، رفتاری و شناختی افسردگی را اندازه گیری می کند. هر ماده دارای ۴ گزینه است که بر مبنای صفر تا ۳ نمره گذاری می شود و درجات مختلفی از افسردگی را از خفیف تا شدید تعیین می کند. حداکثر نمره در این تست ۶۳ و حداقل آن صفر می باشد.

پرسشنامه بک توسط افراد زیادی در طی سالها مورد مطالعه قرار گرفته است و به عنوان بهترین پرسشنامه در تعیین افسردگی شناخته شده است. ( بک و همکاران ۱۹۶۱-۱۹۸۷ ، شواب ۱۶۶۷ ، متکالف و گلدمن ۱۹۶۵ ، وهاب زاده ۱۳۷۷ )

لطفا هر گروه از جملات را با دقت بخوانید سپس در هر گروه یک جمله را انتخاب کنید که بهتر از همه گویای احساس شما طی دو هفته ی گذشته تا به امروز است. اگر در یک گروه از جملات ،چند جمله در مورد شما صدق می کند گزینه ای که از همه بالاتر است انتخاب کنید.