فیلم‌های کوتاه روانشناسی مانند فیلم در زمینه اختلال شخصیت، اختلال دو قطبی، پانیک و حتی فیلم های در مورد کودکان و خانواده به ما کمک می کنند به طور عینی مشکلاتمان را ببینیم و این می تواند به ما کمک کند که هم نامی برای مشکلمان پیدا کنیم و هم بفهمیم دیگرانی مثل ما هستند.