بهداشت روان کمک می کند خود را بشناسیم و علت رفتارهایمان را بیابیم و الگویی از سالم بودن و ناسالم بودن به ما می دهد و به ما آموزش می دهد که چگونه انسان‌های سالم‌تری پرورش دهیم.